14 februari 2018

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCE JOURNALISM (FJ)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers die de Site openen of gebruiken, of anderszins hun aanvaarding van deze Overeenkomst aangeven. Freelance Journalism diensten Freelance Journalism kan bepaalde vacatures en andere aan vacatures gerelateerde inhoud, inclusief links naar externe websites (gezamenlijk ‘Vacatures’ of ‘Gesponsorde advertenties’), beschikbaar maken via de zoekresultaten van Freelance Journalism of anderszins via de Site. Vacatures worden gemaakt en verstrekt door derden waar Freelance Journalism geen controle over uitoefent. U erkent en begrijpt dat wij geen controle hebben over de Vacatures. Met uitzondering van enkele gesponsorde, aanbevolen of betaalde plaatsingen worden de Vacatures die worden weergegeven op of gelinkt vanaf de Site op een geautomatiseerde manier geïndexeerd of geplaatst. Freelance Journalism heeft geen verplichting om alle Vacatures te screenen of om een Vacature op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen. Verder kan Freelance Journalism een Vacature om welke reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Site. Wij kunnen de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie die door een werkgever of andere gebruiker wordt ingediend niet bevestigen, waaronder de identiteit van een dergelijke werkgever of andere gebruiker. Freelance Journalism is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een Vacature. U erkent dat Freelance Journalism ook zoekopties kan bieden om de zoekresultaten van Vacatures te filteren op het soort baan (bijv. Freelance, Interim enz.) en dat dergelijke soorten banen onafhankelijk en volledig door Freelance Journalism worden gemaakt en niet een directe afspiegeling vormen van de werkelijke Vacature.

Als u Werkgever bent en een Freelance Journalism-account of een Vacature plaatst op de Site, als onderdeel van het Freelance Journalism Advertentieprogramma of anderszins, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst en alle beleidsvormen van Freelance Journalism, inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Freelance Journalism, van toepassing zijn op u en op de Werkzoekenden die dergelijke Vacaturepagina’s gebruiken of interesse tonen in dergelijke Vacatures. U gaat er ook mee akkoord dat Freelance Journalism als dienst voor Werkzoekenden de doorstuurfunctie van Direct Solliciteren kan activeren voor gebruik in verband met een dergelijke Vacature, en dat Werkzoekenden die interesse in een dergelijke Vacature willen tonen, dit alleen mogen doen via Direct Solliciteren en dat Freelance Journalism vacatures zal sturen naar het e-mailadres dat u ons heeft doorgegeven. Wanneer u de doorstuurfunctie van Direct Solliciteren gebruikt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Freelance Journalism bepaalde functies in de e-mail kan toevoegen waarmee u handelingen kunt uitvoeren betreffende de Werkzoekende, waaronder een sollicitatiegesprek plannen, een cv bekijken en een kandidaat afwijzen, en dat Freelance Journalism deze handelingen controleert en analyseert. Wanneer u de functie Direct Solliciteren gebruikt, zal Freelance Journalism proberen om vacatures te verzenden naar het e-mailadres dat u, de werkgever, aan Freelance Journalism heeft doorgegeven. Freelance Journalism heeft niet de mogelijkheid om de juistheid van deze contactinformatie te verifiëren. Indien u ons onjuiste contactinformatie heeft gegeven, zal het uw verantwoordelijkheid zijn om de privacy van de betrokken werkzoekenden te beschermen en de situatie te verhelpen, een passende oplossing te bieden of andere maatregelen te nemen. U vrijwaart Freelance Journalism ook voor alle mogelijke schade die hieruit kan voortvloeien. Daarnaast kan Freelance Journalism, namens u, herinneringsmails verzenden naar Werkzoekenden met wie u een sollicitatiegesprek wilt voeren. Freelance Journalism is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails, sollicitatieformulier, screeningvragen of de opmaak ervan, en Freelance Journalism geeft geen garantie voor de levering, uw ontvangst van de e-mails of het sollicitatiemateriaal van de Werkzoekende of een foutloze gegevensoverdracht. U gaat ermee akkoord dat Direct Solliciteren zonder garanties aan u wordt gepresenteerd en dat Freelance Journalism geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende. Wanneer u reageert op of contact opneemt met een Werkzoekende die Direct Solliciteren heeft gebruikt, geeft u informatie aan Freelance Journalism en verzoekt en machtigt u ons om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat de sollicitaties van de Werkzoekende en reacties die u via Freelance Journalism stuurt (waaronder aanbiedingsbrieven) door Freelance Journalism worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Freelance JournalismFreelance Journalism slaat dergelijke informatie altijd op, ongeacht of een functie al is vervuld. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de Vacaturepagina’s die u maakt, Vacatures die u plaatst en berichten die u via Direct Solliciteren of anderszins verstuurt, waaronder eventuele vragen aan Werkzoekenden. U gaat ermee akkoord dat Freelance Journalism Vacatures, een deel van een Vacaturepagina of vragen aan Werkzoekenden om welke reden dan ook kan weigeren of verwijderen. U vrijwaart en verdedigt Freelance Journalism, de agenten van Freelance Journalism, gelieerde ondernemingen en licentiegevers tegen vorderingen van derden of aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit een Vacaturepagina die u hebt gemaakt, Vacatures of screeningvragen (of antwoorden daarop) die u hebt geplaatst of berichten die u hebt verzonden (inclusief vragen aan Werkzoekenden die in het voorgaande zijn opgenomen). Freelance Journalism kan naar eigen oordeel analytische data over uw werkgeversaccount verstrekken aan iedereen in uw bedrijf. In het geval van een onbetaalde of uitstaande factuur voor enig product van Freelance Journalism en voor zover de wet dit toestaat, behoudt Freelance Journalism zich het recht voor om uw gebruik van dit product of enig ander product op te schorten of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot de producten van Freelance Journalism waarvoor u geen onbetaalde factuur of uitstaand saldo hebt.

Freelance Journalism behoudt zich het recht voor om alle Gebruikersinhoud en andere relevante informatie vrij te geven, en de omstandigheden van de overdracht daarvan, aan derden in verband met het beheer van de Site, om zichzelf, de gelieerde ondernemingen, partners en bezoekers van Freelance Journalism te beschermen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat Freelance Journalism dagvaardingen, huiszoekingsbevelen of verzoeken van een wetshandhaver of rechtbank kan inwilligen om het elektronische adres, de identiteit of andere correct verzochte informatie van een gebruiker te onthullen. Wanneer u als Werkgever een Vacature op Freelance Journalism plaatst die u als vertrouwelijk vermeldt, kan uw identiteit vindbaar zijn op verzoek van de overheid of de wetshandhaver.

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande behoudt Freelance Journalism zich het recht voor (maar heeft geen verplichting) om een Vacature te verwijderen dat direct of indirect Werkzoekenden discrimineert. Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature specifiek duidelijk maakt dat alleen Werkzoekenden worden gevraagd die aan bepaalde criteria voldoen, waarbij anderen worden uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, ras, leeftijd of handicap. Indirecte discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature impliciet bepaalde klassen van Werkzoekenden uitsluit door het onmogelijk voor ze te maken om zich te kwalificeren voor de functie-eisen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om u te onthouden van het plaatsen van Vacatures die direct of indirect Werkzoekenden discrimineren of anderszins de van toepassing zijnde wetgeving schenden.

Let op: Sectie 230 van de Amerikaanse Communications Decency Act bepaalt het volgende:

(1) Behandeling van publisher of spreker

Geen enkele aanbieder of gebruiker van een interactieve computerdienst wordt behandeld als de publisher of spreker van informatie die door een andere aanbieder van informatie-inhoud wordt verstrekt.

(2) Burgerlijke aansprakelijkheid

Geen enkele leverancier of gebruiker van een interactieve computerdienst wordt aansprakelijk gesteld op grond van-

(A) een actie die vrijwillig en te goeder trouw is genomen om de toegang tot of beschikbaarheid van materiaal te beperken dat de aanbieder of gebruiker obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, overdreven gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk acht, ongeacht of dergelijk materiaal grondwettelijk beschermd is; of

(B) een actie die wordt ondernomen om de technische middelen mogelijk te maken of beschikbaar te stellen aan aanbieders van informatie-inhoud om toegang tot materiaal dat in paragraaf (1) wordt beschreven, te beperken

Freelance Journalism is onderdeel van Paradigmata Media.

 

nl_NLDutch